فصل 7 جذر تقریبی

حجم فایل : 524.3 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 10
بنام خدا جذر تقریبی
فصل 7
پیدا کردن جذر یک عدد عکس عمل توان دوم یا مجذور کردن است.

بعضی از اعداد جذر کامل دارند مانند: اما بعضی اعداد جذر کامل ندارند و جذر آنها را به صورت تقریبی به دست می آوریم.
ابتدا مشخص می کنیم این اعداد بین کدام دو عدد با جذر کامل قرار می گیرد.
به طور مثال برای محاسبه به روش زیر عمل می کنیم. حال عدد بین 6 و 7 یعنی 5 و 6 را در نظر می گیریم و به توان دو برسانیم:


حال فاصله 6/5 تا 7 را تقسیم بندی می کنیم: عدد مجذور 43 بین این دو عدد است پس عدد بین 6/6 و 6/5 را می یابیم یعنی 6/55 و توان دو آن را محاسبه می کنیم.پس بین اعداد است. عدد مجذور در جاهای خالی علامت مناسب قرار دهید. چند عدد طبیعی بین و وجود دارد؟ پایان...